Home ภาพกิจกรรม รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔

นายจักรี สุสุทธิ นางสุมนา เสือเอก นางสาวรัตนกนก บัวพงษ์ชน นางนาฏยา เพียชิน นางสาวประภา แซ่คู้ นางสาวดวงกมล พงษ์สุชาติ เข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เราประมวลภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ

 

ข้อมูล / ภาพ อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล