ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์เทียบโอนเพื่อขอรับวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาการบัญชี, การขาย-การตลาด,การจัดการทั่วไป และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประโยชน์ที่ผู้สมัครได้รับ

  1. ลดการเรียนซ้ำในรายวิชาที่มีประสบการณ์มาแล้ว
  2. การเรียนในชั้นเรียนน้อยลง ลดเวลาการเดินทาง
  3. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  4. ผู้เรียนสนใจเรียนหรืออบรมในระบบมากขึ้น
  5. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น